ماشین حساب کسرها
(کمک یار میراث دان جهت محاسبه مسائل میراث)
ترجمه به زبان فارسی: محمد محمدی و مرسل کارگر

1) به دست آوردن کوچک ترین مضرب مشترک بین دو یا چند عدد

* بین اعداد فاصله بگذارید

= ؟؟
2) جمع دو یا چند کسر

* مثال : یک سوم را به این صورت بنویس: 1/3 وبین هر دو کسر فاصله بگذارید
* جهت جمع کردن عدد صحیح مثل عدد 3 به صورت 3/1 بنویسید

=
3) تفریق یک یا چند کسر از کسر دیگر

* مثال: یک دوم را به این صورت بنویسید: 1/2 و بین هر دو کسر فاصله بگذارید
* عدد صحیح مثل عدد 2 را به این صورت بنویسید: 2/1

 -  =
4) ضرب یک کسر در یک یا چند کسر دیگر

* مثال: یک سوم را به این صورت بنویس: 1/3 و بین هر دو کسر فاصله بگذارید
* عدد صحیح مثل عدد 2 را به این صورت بنویسید: 2/1

 x  =
5) تقسیم یک یا چند کسر بر کسر دیگر

* مثال : یک سوم را به این صورت بنویسید: 1/3 و بین هر دو کسر فاصله بگذارید
* عدد صحیح مثل عدد 2 را به این صورت بنویسید:2/1

 ÷  =
6) ساده کردن یک یا چند کسر

* مثال: یک چهارم را به این صورت بنویسید:1/4 و بین هر دو کسر فاصله بگذارید

=
7) تبدیل یک یا چند کسر به عدد اعشاری

* مثال: یک سوم را به این صورت بنویسید 1/3 و بین هر دو کسر فاصله بگذارید

=
توضیحاتی در مورد ماشین حساب کسرها
این ماشین حساب کسرها، ویژه متخصصین میراث و جهت حل مسایل میراث طراحی شده است پردازنده و حل کنندهٔ عملیات ریاضی مانند جمع، تفریق، تقسیم و ضرب به صورت سریع و آسان فقط با وارد کردن کسرها نتایج مشخص میشوند امکان وارد کردن تا 20 کسر در یک زمان به صورت آسان توانایی مخلوط کردن بین چند کسر با اعداد صحیح شما میتوانید در یک عملیات، مجموعه زیادی از کسر ها را بر کسر دیگر تقسیم یا ضرب کنید نتیجه حساب به صورت خودکار با یک نمایشگر ساده نیز نمایش داده می‌شود .